Procedure 

Ontvangstbevestiging

Na het indienen van je aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging. Daarin staat een zaaknummer. Dit nummer is van belang bij de afhandeling van je aanvraag. Mogelijk wordt voor die tijd al contact met je opgenomen, als er extra informatie nodig is.

Toekenning, informatieverzoek of afwijzing

Binnen 2 weken bespreekt Perspect je aanvraag. Daarna word je al of niet uitgenodigd voor het geven van een presentatie en nadere toelichting op je project. De beoordeling van je aanvraag volgt na de presentatie en mondelinge toelichting binnen 4 weken. In onze reactie staat altijd vermeld waarom we de financiering (deels) toekennen of afwijzen of – als dat aan de orde is – welke informatie wij graag nog ontvangen, ook tijdens de uitvoering.

Voorwaarden

Volledige aanvraag en privacy
Perspect neemt alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als je aanvraag niet volledig is, krijg je van ons bericht en kun je de missende informatie alsnog toesturen. Als je een aanvraag indient, ga je akkoord met verwerking en opslag van de persoonsgegevens die je hebt ingevuld bij de aanvraag..

Publicatie

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor publicatie op onze website en zullen binnen 3 jaar na afloop van het initiatief worden vernietigd, tenzij indiener schriftelijk aangeeft de publicatie te willen handhaven.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Alle toekenningen gebeuren onder het voorbehoud dat de activiteit voldoet aan alle regels en wetten die daarvoor gelden, bijvoorbeeld vergunningplichten. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij jou als aanvrager. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de gemeente.

Declareren 

Perspect betaalt de bijdrage in principe als volgt uit:

Je kunt tot 4 weken na de (laatste) datum van je activiteit nog een declaratie indienen. Doe je dit niet, dan wordt deze niet meer gehonoreerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegekende bedrag te declareren.

Uitslag aanvraag en bezwaar

Voor algemene vragen of opmerkingen over een beslissing, kun je Perspect mailen. Tegen een afwijzing kan geen bezwaar worden gemaakt.

Aanleveren

Naast het aanvraagformulier (nog te ontwikkelen cq te jatten) dient u aan te leveren:

1. Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing);

2. Een aanbiedingsbrief waarin kort het project beschreven staat;

3. Het projectplan;

4. De begroting en het dekkingsplan voor het aangevraagde project. Hierbij is co-financiering gewenst.

Borging

De (financiële) bijdrage moet worden benut om de motor aan te zetten, waarna het initiatief zichzelf kan voortzetten, of kan verspreiden. Geef daarom aan op welke manier u ervoor zorgt dat het initiatief ook na de bijdrage(periode) voortgang kan vinden, geborgd wordt.

Het initiatief moet worden ingediend door meerdere bij het probleem/initiatief betrokken partijen. Geef aan met welke bij het initiatief betrokken partijen u samenwerkt en welke rol een ieder speelt.