Over Ons

Over ons: Beleidsnotitie: Versterken kwaliteit van bestaan van (tijdelijk) kwetsbare mensen

Inleiding

Stichting Perspect is een kleine welzijnsorganisatie die haar activiteiten richt op inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond. De afgelopen jaren was de stichting in beperkte mate actief. De komende jaren wil Perspect haar activiteiten nieuw leven inblazen.

In deze notitie gaan we in op de doelen, doelgroep en maatschappelijke ontwikkeling waarop Perspect wil inspelen. Daarbij gaan we ook in op de vraag vanuit welke visie wij ons werk zien.

Maatschappelijke ontwikkeling

Landelijk zien wij een toenemende vergrijzing. Het aantal mensen van 75 en ouder neemt fors toe. De overheid stimuleert ouderen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook ouderen geven aan dit te willen. Tegelijkertijd zien we dat onvoldoende professionals beschikbaar zijn om de toenemende vraag op te vangen. De vanzelfsprekendheid van de beschikbaarheid van professionele ondersteuning, zorg en hulp is er niet meer. Het is van belang hierop te anticiperen.

Visie

Mensen willen, ook als ze ouder worden, zelf aan het roer van hun leven staan. Vanuit de gedachte van “positieve gezondheid” is het belangrijk om te kijken naar wat mensen wel kunnen en welke acties er nodig zijn om maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven, eigen regie of het dagelijks functioneren te bevorderen dan wel te herwinnen.

Perspect is van mening dat “reablement” de toekomst is in (de samenwerking tussen) het zorg- en welzijnsdomein.

Reablement staat voor: “help de mens zichzelf te helpen”. Daarbij gaat het om het bieden van persoons- en doelgerichte revalidatie. Met reablement wordt de eigen kracht en eigen regie heroverd van degenen die deze kwijt zijn geraakt, bijvoorbeeld als gevolg van een traumatische ervaring.

Reablement draagt bij aan het realiseren van zorg voor elkaar, maar draagt ook bij aan cultuurverandering, namelijk de hulpverlener die uitgaat van de ander, dus luistert naar de ander en de hulpvrager die zich realiseert dat zorg krijgen niet meer vanzelfsprekend is.

Perspect richt zich op de groep met name ouderen die door een life event tijdelijk de regie kwijt zijn door een life events, zoals verlies partner, pensionering, werkeloos raken, e.d.

Doelstelling

Perspect wil een bijdrage leveren aan het ontstaan van reablement in het doelgebied door initiatieven te stimuleren met de volgende doelen:

 • Bevorderen van eigen regie en eigen kracht na een life event van met name ouderen
 • Initiatieven ondersteunen die (bewoners-)netwerken creëren om (tijdelijk) kwetsbare ouderen te ondersteunen.

De doelgroep

Perspect richt zich op mensen die door een life event moeten worden geholpen hun eigen kracht te hervinden in eigen kracht moeten worden geholpen, hun zelfregie te herwinnen.

Kenmerken van de doelgroep zijn:

 • Zij wonen zelfstandig
 • Hebben eigen regie / eigen kracht verloren als gevolg van een life event

Specifieke voorwaarden die we aan het leveren van een bijdrage koppelen:

 • Neem niet over wat mensen zelf kunnen
 • Ga uit van de persoonlijke situatie
 • Analyseer de situatie door de ogen van de ander
 • Hulp kan niet aan ouderen worden opgelegd
 • Ouderen kunnen medische hulp niet afdwingen
 • De oudere is in de regie
 • Help mensen te herwinnen wat zij niet meer kunnen of wat zij (opnieuw) moeten leren
 • Zorg samen voor een oplossing voor dat wat overblijft.

Voedingsgebied

Perspect is actief in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Activiteiten

Voor de komende 2-3 jaar heeft Perspect de volgende ambitie:

 1. Het ondersteunen van concrete, innovatieve activiteiten voor de doelgroep
 2. Het ondersteunen van samenwerking tussen partijen in de wijk-, buurt of straat om te komen tot activiteiten.

Dit doen wij door het beschikbaar stellen van financiële middelen en/of denkkracht.

Jaarlijks zullen de resultaten van onze inzet worden geëvalueerd, opdat we kunnen leren van gemaakte keuzes.

Governance

In de statuten is geregeld dat deze bestaat uit minimaal drie RvT-leden en 1 bestuurder/directeur. De bestuurder handelt namens de Stichting.